دوتخته با صبحانه

ظرفیت استاندارد : 2 نفر.
قیمت بورد هر شب : 1738550 ریال.
توضیحات :

اتاقهای دو تخته بزرگ با ظرفیت دو نفر و امکان افزایش دونفر اضافه با نرخ هر نفر 270000ریال می باشد

به نرخ های فوق 9 % مالیات برارزش افزوده اضافه خواهد شد

آدرس
مشهد مقدس - بلوار قرنی , نرسیده به میدان فردوسی

37277414 (051)

ارتباط با ما